Kosteikot ja laskeutusaltaat

Kosteikot ja laskeutusaltaat pysäyttävät veden kuljettamaa kiintoainesta ja ravinteita. Samalla ne elävöittävät maisemaa, lisäävät vesiluonnon monimuotoisuutta ja tarjoavat suojaa ja pesäpaikkoja linnuille. Kosteikot toimivat sitä paremmin, mitä laajempia ne ovat suhteessa valuma-alueensa kokoon ja kuormituksen voimakkuuteen.

Tuusulanjärven valuma-alueella on toteutettu useita laskeutusaltaita ja kosteikkoja. Toteuttajina ovat olleet sekä yksityiset maanomistajat ja yhdistykset että Tuusulanjärvi-hanke. Uudenmaan ympäristökeskus on huolehtinut useiden kohteiden suunnittelusta ja käytännön toteutuksesta.
Rantamo-Seittelin kosteikko on Tuusulanjärven kosteikoista suurin, 24 hehtaarin kokoinen. Kosteikkoalue pidättää noin neljänneksen Sarsalanojan kautta järveen valuvista ravinteista. Rantamo-Seitteli on osa paikallista virkistysaluetta ja muiden kosteikkojen tapaan se on nostanut Tuusulanjärven linnustollista arvoa.

Rantamo-Seittelin kosteikon vaikutusten arviointi aloitettiin jo kosteikon rakennusvaiheessa. Suomen ympäristökeskus on asentanut kosteikkoalueella jatkuvatoimiset vedenlaatumittarit, joilla saadaan tarkkaa tietoa kosteikkoon tulevan ja sieltä lähtevän veden laadusta. Myös linnustoa seurataan säännöllisesti.