Hulevedet

Tuusulanjärven valuma-alueelle suunnitellaan uusia teollisuus- ja asuinalueita, joiden hulevesiratkaisut on suunniteltava siten, ettei järven ravinnekuormitus lisäänny. Kunnostushanke oli partnerina ympäristöministeriön rahoittamassa ”Loutinoja kuntoon” -kärkihankkeessa, jossa pyrittiin löytämään toimivia hulevesien käsittelyratkaisuja tiiviisti rakennetulle kaupunkialueelle.

Räikilänojan kuormitusta on seurattu ylivirtaama-aikoina jatkuvatoimisella laitteistolla vuosina 2015 – 2019 ja seurantaraportti on viimeistelyä vaille valmis. Valuma-alueen ojat ovat perattuja uomia ja asuinalueen hulevedet purkautuvat putkiin ja alajuoksun mittauspaikan virtaama vaihtelee nopeasti. Suuret huippuvirtaamat aiheuttavat uomaeroosiota ja niiden estämiseksi uomaan olisi rakennettava virtaama tasaavia altaita ja tasanteita. Järvenpään kaupunki suunnittelee valuma-alueen hulevesiratkaisuja ja vesiensuojelurakenteita Ainolan aluekeskuksen asemakaavoituksen yhteydessä.