Hapetus

Tuusulanjärven happitilanne pyritään pitämään hyvänä tehokkaiden Mixox-pumppujen avulla. Nykyiset pumput otettiin käyttöön vuonna 1998. Ne kierrättävät happipitoista vettä järven pinnasta pohjalle, jolloin happitilanne sekä järven alusvedessä että pohjasedimentissä paranee. Järven pintaveteen liukenee happea ilmakehästä.

Happipitoisuus järven pohjalla pyritään pitämään vähintään tasolla 2 mg/l. Mikäli happipitoisuus laskee tämän tason alapuolelle, alkavat happiongelmat: pohjasedimentistä alkaa pelkistymisreaktioiden seurauksena liueta runsaasti fosforia yläpuoliseen veteen (sisäinen kuormitus voimistuu) ja vesieliöt alkavat kärsiä hapenpuutteesta.

Mixox-pumppuja käytetään lähinnä kesällä ja talvella ajankohtina, jolloin järven vesi pyrkii kerrostumaan lämpötilan mukaan eikä happea pääse luontaisesti kulkeutumaan päällysvedestä alusveteen. Syksyllä ja keväällä, kun järven vesi on tasalämpöistä ja tuulet sekoittavat sitä, pumput ovat yleensä pysähdyksissä. Talvella käytössä on yleensä yksi pumppu.